Broniszewski & Granecki f1
Strona główna
Kancelaria
Zespół i Wspólnicy
Zakres Usług Prawnych
Formy współpracy
Kontakt
Broniszewski & Granecki f7
Świadczona w zakresie prawa korporacyjnego obsługa prawna Kancelarii obejmuje między innymi:
- kompleksowe doradztwo prawne oraz bieżącą obsługę prawną, w tym w językach obcych, podmiotów gospodarczych o kapitałowej strukturze udziałowej wyłącznie polskiej, bądź wyłącznie zagranicznej, jak również podmiotów o kapitałowej strukturze udziałowej w formie mieszanej, w tym obsługę obejmującą swym zakresem m.in. reprezentacyjno - zarządzające oraz nadzorczo - kontrolne organy w/w podmiotów,
- obsługę procesów tworzenia i likwidacji spółek prawa handlowego, jak i obsługę procesów transformacyjnych tychże spółek (łączenie, podział, przekształcenie), oraz powiązaną z tym obsługę w zakresie czynności administracyjno-prawnych w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów związanych z uzyskaniem stosownych zezwoleń w tym zgody na koncentrację,
- przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów firmowych (w tym z zakresu prawa pracy m.in. kontraktów menażerskich), a także opracowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych związanych z działalnością określonego podmiotu (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, pakiety socjalne, układy zbiorowe pracy),
- opracowywanie założeń wszelkich form przekształceń kapitałowych, jak też prawne wsparcie przekształceń dużych organizacji gospodarczych (holding, konsorcjum etc.),
- opiniowanie i doradztwo prawne w zakresie transakcji związanych z udziałem średnio i długoterminowych kapitałów inwestycyjnych o dużym stopniu ryzyka (tzw. Venture Capital),
- analizę zdarzeń gospodarczych (w tym podejmowanych czynności prawnych) w kontekście ryzyka odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej.
SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM
[Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie]
  
|
|
|
|
|
Copyright (c) 2010 Broniszewski-Granecki.com. All rights reserved.